ดอยกว่างคอฟฟี่

ดอยกว่างคอฟฟี่

ดอยกว่างคอฟฟี่

ดอยกว่างคอฟฟี่ดอยกว่างคอฟฟี่ พวกเราเริ่มเดินทาง จาก บ้านสะปัน เพื่อเตรียมความพร้อม กลับ

เข้า เมืองน่าน กลางทางผ่านค๊อฟฟี่ช็อป ดอยกว่างคอฟฟี่

ค้อฟฟี่ช็อป ทิวทัศน์ ดี ตั้งอยู่มทาง ลอยฟ้า ริมทาง น่าน ความ

สงบสุข ทางผ่าน ไปบ่อเกลือ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ถนนหนทาง ที่

งาม ที่สุด ใน เมือง น่าน ร้านค้า ตั้งอยู่ริมทาง ทิวทัศน์ หน้า ร้าน

ค้าได้ โค้ง ถนนหนทาง ลอยฟ้า มองเห็น ทิวทัศน์ ทิวเขา เขียวชะ

อุ่ม ของ ภูเขาคา ทิวทัศน์ ข้างหลัง ร้านค้า แบบ พา โนรา

มา งาม สุดสายตา เหมาะกับ แวะ พัก ปวดเมือย เพิ่ม ความมีชีวิต

ชีวา เครื่องดื่ม ชี้แนะ เป็น ชามะ ทุ่งนาวน้ำผึ้งป่า โอเลี้ยง น้ำผึ้ง

ป๋า รสดีเลิศ เข้มข้น ข้างหลังร้านค้ามี ที่พัก ทิวทัศน์ ซอกเขา

งาม ราคาคืน ละ 500 บาท ให้บริการ อีกด้วย บรรยากาศด้าน

ในร้านค้า เป็น แบบ กระต๊อบ มี ระเบียงที่นั่ง ดู ทิวทัศน์ ทิวทัศน์

ข้างหลังร้านค้า มี มุม นั่งพักผ่อน หลาก ล หลาย อีกทั้ง แคร่

ชิงช้า เก้าอี้

จบท้าย ด้วย ค์อฟฟี่ช็อป อีก หนึ่ง ร้านค้า ที่ตั้ง อยู่ ริมถนน ไหล่เขา

บน ทาง ระหว่าง อำเภอ เมือง น่าน-ความสงบสุข-บ่อเกลือ ห่าง

จาก เมือง น่าน โดยประมาณ 25 กิโลเมตร มี ทิวทัศน์ วิวงาม แล

เห็น ทิวทัศน์ เทือกเขา เขียวชะอุ่ม บวก กับ การตกแต่งร้านค้า

สไตล์ล้านนา ที่ กับ ธรรมชาติ ทำให้ เดอะวิว@ กิ่วม่วง

แปลงเป็น ร้านขายกาแฟ สำหรับ พักกลางทาง ที่ คนจำนวนไม่

น้อยนิยม มานั่ง พัก จิบ เครื่องดื่ม ดู บรรยากาศงามๆ พร้อม สูด

อากาศ บริสุทธิ์ เพิ่มความมีชีวิตชีวา ได้ อย่างยอดเยี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *