เที่ยวริมฝั่งกว๊าน

เที่ยวริมฝั่งกว๊าน

เที่ยวริมฝั่งกว๊าน

เที่ยวริมฝั่งกว๊านเที่ยวริมฝั่งกว๊าน จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือ ตอนบน มีประวัติ ที่มาที่ไป ที่ดั้งเดิมช้านาน รอบๆ ที่ตั้ง ของจังหวัดพะเยา ในขณะนี้

อยู่ ใกล้กับ กว๊านพะเยา

เดิม เป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว ที่ จัดตั้งขึ้น เมื่อพุทธศักราชที่ 16 โดย มี ผู้ดูแล เป็น บิดาขุน งำ เมือง วัน

หลัง มีการ เปลี่ยน อำนาจ แล้วก็ตก อยู่ ภายใต้อิทธิพล ของ อาณาจักรล้านนา

เมื่อ ถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ เมือง จังหวัดพะเยาอยู่ ภายใต้ การปกครอง ของ จังหวัดเชียงราย ในฐานะ อำเภอ พะเยา แล้วก็

ช่วงวันที่ 28 ส.ค. พุทธศักราช 2520 อำเภอ พะเยาได้เลื่อนฐานะ ขึ้น เป็น จังหวัดพะเยา นั้นเอง ละครับ

จาก หนอง เอี้ยงสู่กว๊านพะเยา

ก่อนจะเป็น กว๊าน พะเยา ใน วันนี้ พื้นที่ ที่ นี้เดิมมีภาวะเป็นหลัก ที่ลุ่มต่ำริมน้ำ อิง ที่ประกอบ ไป ด้วย “บวก” อันเป็น พื้นที่

น้ำนอง ขนาดเล็ก แล้วก็”หนอง”ที่ เป็นหลัก ที่ นอง ขนาดใหญ่ โดยมี”หนอง เอี้ย ง” เป็นหนองน้ำ ที่ สำคัญ ที่สุด

หนอง เอี้ย ง มีชื่อเสียง ว่า ฯลฯ เกิด ของ กว้าน พะเยา หนอง เอี้ย ง กับ หนอง แล้วก็ บวกอื่นๆ ใน รอบๆ ที่ลุ่ม แม่นํ้า อิง ในปี

พุทธศักราช 2484 กรมประมง สร้าง ทำนบ และก็ ประตู กั้นน้ำ เก็บกักน้ำไว้

กำเนิด เป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ รับประทาน พื้นที่ มากยิ่งกว่า 1 หมึน ไร่ ที่เรียกชื่อกันว่า “กว๊าน จังหวัดพะเยา” ขึ้นมา จาก

อดีตกาล จนถึงทุกวันนี้ กว๊าน จังหวัดพะเยา ได้ เปลี่ยน แหล่งน้ำ สำคัญ ใน หลาย ด้าน ของ จังหวัด

ไม่ว่า จะเป็น ด้นการประมง การชลประทาน สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งประวัติศาสตร์ ที่พักผ่อน ผ่อนคลาย ของ คน จังหวัด

พะเยา แล้วก็ นักเดินทางไป แล้ว

อนุสาวรีย์ พญา งำ เมือง อดีตกาลษัตริย์ผู้ดูแลเมืองภูเขาราคะ ยาว (จังหวัดพะเยา ตั้ง อยู่ ที่ สวนสาธารณะ เทศบาล หน้า

กว๊าน จังหวัดพะเยา เริ่ม ก่อสร้าง เมื่อ ปี พุทธศักราช 2524 เสร็จ เมื่อ ปี พุทธศักราช 2527

พญางำ เมืองเป็น พระเพื่อนร่วมน้ำ สาบาน กับ พญามังราย อดีตกาล กษัตริย์ เมือง จังหวัดเชียงราย แล้วก็ พระตกเจ้า ที่

กรุง จังหวัดสุโขทัย ซึ่ง ทั้งยัง สาม กษัตริย์ได้ ทรง ปฏิบัติ ซอสัตย์ ต่อกัน ใน รอบๆ น้ำา แม่ อิง ซึ่ง ปัจจุบันนี้ อยู่ รอบๆ กว๊านพะเยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *